Logo Traductions Gérard
U bevindt zich hier : Traductions GérardNL

ONZE REFERENTIES

 • Instellingen en andere organen van de Europese Unie (België, Brussel)
 • De FAIB (Brussel), federatie van in België gevestigde Europese en internationale verenigingen

VERTAALBUREAU

Vertaling van alle soorten documenten, teksten en websites in tal van domeinen

 • Frans
 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
 • Spaans
 • Italiaans
 • andere Europese talen

Meer weten over onze Vertaaldiensten

VERTAALDIENSTEN

Hoogwaardige professionele vertalingen bestemd voor :

 • bedrijven
 • instellingen
 • particulieren

Meer weten over onze vertaaldiensten

TOLKDIENSTEN

Bekwame, professionele tolken voor alle soorten tolkwerk :

 • simultaan
 • consecutief
 • fluistertolken

Meer weten over onze tolkdiensten

REDACTIONELE DIENSTEN

 • Transcriptie en typewerk
 • Maken van aantekeningen en schrijven van verslagen

Meer weten over onze redactionele diensten

GEOGRAFISCHE DEKKING

van het vertaalbureau :

 • Lidstaten van de Europese Unie, onder meer België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland
 • Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada

Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van de voorwaarden

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze site te bezoeken verklaart de gebruiker dat hij er kennis van heeft genomen en ze heeft aanvaard.

Deze voorwaarden bepalen de modaliteiten en voorwaarden waaronder de BVBA TRADUCTIONS GÉRARD, verder "de uitgeefster" genoemd, haar site en de bijbehorende diensten ter beschikking stelt van de gebruiker, en de manier waarop die laatste toegang krijgt tot de site en gebruik maakt van de diensten.

De uitgeefster behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om ze aan te passen aan wijzigingen aan de site en/of aan haar bedrijf.

Kwaliteit van de informatie

De uitgeefster besteedt de grootst mogelijke zorg aan de creatie van haar site. Ze waarborgt echter op geen enkele wijze, noch uitdrukkelijk nog impliciet, de correctheid en de relevantie van de gegevens en de documenten die ter beschikking worden gesteld, die mogelijk technische onnauwkeurigheden of spelfouten bevatten waarvoor zij zich het recht voorbehoudt ze te corrigeren zodra ze er op wordt gewezen. De site kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

Aansprakelijkheid van de uitgeefster

De uitgeefster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebruik of de interpretatie van de informatie op deze internetsite. Daaruit volgt dat de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik dat hij maakt van die informatie en dat hij geen aanspraak kan maken op enigerlei vorm van schadevergoeding.

De gebruiker van deze site dient al de gepaste maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beveiligen tegen aantasting door eventuele virussen die zich op het internet bevinden.

Hyperlinks naar een andere site

Verwijzingen naar andere informatiebronnen en hypertext links die zich op deze site bevinden en die de gebruiker naar andere internetsites leiden, worden slechts ter informatie vermeld. De uitgeefster is geenszins aansprakelijk voor de inhoud van die internetsites. De risico's die samenhangen met het gebruik van die sites worden volledig gedragen door de gebruiker, die dient te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites.

De uitgeefster kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in websiteadressen of domeinnamen die op haar site worden vermeld. Wanneer men een link naar een andere site gebruikt, wordt er een nieuw venster van de browser geopend en verlaat men de site dus niet.

Creatie van hyperlinks naar deze site

De uitgeefster staat toe dat er zonder voorafgaand verzoek een link naar een pagina van deze site wordt gecreëerd, op voorwaarde dat die pagina wordt weergegeven in een nieuw venster of een nieuw tabblad van de browser en dat de uitgeefster op de hoogte wordt gebracht van de creatie van de bewuste link, d.m.v. een e-mail met vermelding van de pagina waarnaar de link verwijst en de URL van de pagina waar de link op wordt gecreëerd.

De uitgeefster behoudt zich echter het recht voor de verwijdering van die link te eisen wanneer ze zou vinden dat hij niet past bij het doel van de site of wanneer hij schade zou kunnen berokken aan de site, aan de uitgeefster of aan hun reputatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De algemene structuur van de site evenals de teksten, lay-outs, illustraties en andere samenstellende elementen van deze site, inclusief de downloadbare elementen, worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Al die elementen zijn eigendom van de uitgeefster of, in voorkomend geval, van een derde van wie de uitgeefster de nodige toestemmingen ontving.

Krachtens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en aanverwante rechten, heeft de gebruiker het recht de informatie van deze site te downloaden en kopiëren voor persoonlijk gebruik.

De uitgeefster behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de site en zijn onderdelen voor, evenals op de ter beschikking gestelde gegevens.

Het tekstmateriaal op de site mag gratis worden gebruikt, mits vermelding van de bron en uitsluitend voor niet-commerciële en niet-publicitaire doeleinden. Iedere reproductie van commerciële of publicitaire aard daarentegen, alsook iedere vorm van gebruik of reproductie van de andere samenstellende elementen van de site, zoals de algemene structuur, de grafische lijn, de illustraties, enz., is streng verboden zonder voorafgaande toestemming van de uitgeefster. Ieder verzoek in dat verband moet per e-mail of gewone post worden gericht aan de uitgeefster.

Bescherming van gegevens van persoonlijke aard

De van de gebruiker ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van de uitgeefster en dienen uitsluitend om te beantwoorden op het informatieverzoek dat de gebruiker heeft gedaan.

Krachtens de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de gebruiker het recht de gegevens in kwestie te raadplegen en indien nodig te laten wijzigen. Daarvoor dient de gebruiker contact op te nemen met de uitgeefster.

Verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt en hij ontslaat de uitgeefster van iedere burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en regres in geval van een klacht van een derde of een wettelijke instantie in verband met ongeoorloofde content, en meer in het bijzonder : aanzetting tot haat en rassendiscriminatie, aanzetting tot het begaan van misdaden of vergrijpen, boodschappen van gewelddadige aard, revisionistische of xenofobe uitspraken, pornografische of pedofiele teksten of beelden, beledigende, lasterlijke of eerrovende uitspraken, gevaarlijke informatie…

Internetgebruiksregels

De gebruiker verklaart de eigenschappen en de beperkingen van het internet te aanvaarden, en hij erkent in het bijzonder dat de uitgeefster geenszins verantwoordelijk is voor de via het internet toegankelijke diensten noch enigerlei controle uitoefent op de aard en de kenmerken van de gegevens die door haar server of webhost zouden kunnen stromen.

De gebruiker erkent dat de gegevens op het internet niet beveiligd zijn, met name tegen eventuele verduistering. Het meedelen van informatie die volgens de gebruiker gevoelig of vertrouwelijk van aard is, gebeurt op zijn eigen risico.

De gebruiker erkent dat de gegevens op het internet gereglementeerd kunnen zijn in termen van gebruik, of beschermd kunnen zijn door een eigendomsrecht.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die hij raadpleegt, opvraagt en verzendt op het internet.

De gebruiker erkent dat de uitgeefster geen enkele controle heeft op de inhoud van de op het internet toegankelijke diensten.

Beschikbaarheid van de site

De uitgeefster stelt alles in het werk om de site 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk te houden, behoudens in geval van overmacht of van een gebeurtenis waar de uitgeefster geen controle over heeft, en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudsingrepen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de site en zijn diensten.

De uitgeefster kan bijgevolg geen garantie geven met betrekking tot de beschikbaarheid van de site en/of de diensten, de betrouwbaarheid van de datatransmissies en de prestaties in termen van reactietijd of kwaliteit. De gebruiker kan niet rekenen op enige technische support, noch online noch telefonisch.

De uitgeefster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de site te bezoeken en/of gebruik te maken van de diensten.

Anderzijds behoudt de uitgeefster zich het recht voor de site of een gedeelte van de diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, zonder recht op schadevergoeding.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de uitgeefster niet verantwoordelijk is voor de onderbrekingen en de gevolgen die er uit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of eventuele derden.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechterlijke instantie

De onderhavige site en zijn gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht.

Wanneer er een betwisting of geschil in verband met de interpretatie van deze voorwaarden ontstaat, en een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Nijvel (België) als enige bevoegd, tenzij de uitgeefster er in de hoedanigheid van eiseres voor kiest haar zaak bij een andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken.